فصل ۲

منبع :وبلاگ در جستجوی علمتاريخ : دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۱ | 22:21 | نویسنده : ف. یزدانفر |
۱- پاسخ های صحیح و غلط را مشخص کنید:

- فسیل های لایه های قدیمی تر نسبت به جدید ترها ساختمان بدنی پیچیده تری دارند.   ص     غ

- در محل ورقه های دور شونده سنگ کره جدید بوجود می آید. ص       غ   

- طبق نظریه لامارک صفات اکتسابی ارثی نمی شوند.   ص        غ

۲- از بین پاسخ های زیر صحیح ترین را انتخاب کنید:

- جزایر قوسی بر اثر حرکت کدام ورقه های سنگ کره بوجود می آید؟

الف) برخورد دو ورقه قاره ای            ب) برخورد دو ورقه اقیانوسی

ج) برخورد ورقه قاره ای و اقیانوسی     د) ورقه های دور شونده

- دمای سطحی چند ستاره در گزینه های زیر آورده شده است به نظر شما کدام یک از ستاره های زیر آبی رنگ هستند؟

الف) ۳۵۰۰ درجه    ب) ۶۰۰۰ درجه    ج) ۸۰۰۰ درجه   د) ۳۵۰۰۰ درجه

برای دیدن بقیه سوالات روی ادامه مطلب کلیک کنیدادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ | 20:33 | نویسنده : ف. یزدانفر |
سؤال ازمتن
1 – انواع روشهاي توليد مثل را نام ببريد.
توليد مثل غيرجنسي و توليد مثل جنسي

2 – نحوه توليد مثل غيرجنسي چگونه است؟
در اين روش، كار توليد مثل بوسيله يك فرد صورت مي گيرد. در اين نوع توليد مثل ، وقتي جاندار به مرحله ي معيني از رشد برسد مي تواند تكثير يابد و افراد جديدي را بوجود آورد.

3 – از راه هاي توليد مثل قطعه قطعه شدن را توضيح دهيد.
در برخي گياهان و جانوران انشعاب هاي جديد از گياه يا جانور قبلي جدا مي شود كه هر كدام از آن ها مي تواند به جاندار تازه اي مبدل شود.

4 – هاگ زايي نوعي توليد مثل ......... است كه به كمك ......... صورت مي گيرد.
غيرجنسي – هاگ

5 – گامت چيست؟
گامت يا سلول جنسي ، يك سلول ويژه براي توليد مثل است كه براي توليد جاندار جديد بايد با گامت ديگري از جنس مخالف همان نوع جاندار تركيب شود.

6 – لقاح چيست؟
تركيب سلول هاي جنسي نر و ماده را لقاح مي گويند كه حاصل آن سلول تخم است.

7 - «گل ها نر – ماده هستند» يعني چه ؟
يعني هم پرچم و هم مادگي دارند.

8 – اصطلاح گرده افشاني را تعريف كنيد.
گرده افشاني عبارت است از پراكنده شدن دانه هاي گرده به منظور قرارگرفتن روي كلاله ي مادگي.

9 – اسپرم ها مراحل نهايي رشد خود را در كجا طي مي كنند؟
در مجاري پيچيده اي كه در كنار بيضه قراردارد

10 – هر تخمدان داراي .......... سلول مولد تخمك است كه اولين مراحل تبديل شدن به تخمك را در .......... طي كرده اند.
تعداد زيادي - دوران جنيني

تاريخ : جمعه دوم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 11:12 | نویسنده : ف. یزدانفر |

  1. به عقيده ي لامارك دليل زياد شدن طول گردن زرافه ها در طول زمان چه بود؟

الف) تبديل صفات اكتسابي به ارثي
ب) تبديل صفات ارثي به اكتسابي
ج) تمام شدن علف هاي روي زمين
د) از بين رفتن زرافه هاي داراي گردن كوتاه
   2. كدام دانشمند غلط بودن نظريه هاي لامارك را اثبات كرد و چگونه ؟

الف) دارويو – با ارايه نظريه انتخاب طبيعي
ب) ويسمن – با اثبات موضوع ارثي نشدن صفات اكتسابي
ج) دورويس – با ارايه ي نظريه ي جهش
د) ويسمن – با اثبات موضوع اري شدن صفات اكتسابي
   3. منظور از اينكه صفات اكتسابي ارثي نمي شوند كدام است؟

الف) تغييرات سلول هاي بدني به سلول هاي جنسي منتقل مي شود
ب) تغييرات سلول هاي بدني به سلول هاي جنسي منتقل نمي شود
ج) صفات ارثي در سلول هاي بدني ايجاد مي شود
د) صفات اكتسابي در سلول هاي جنسي ايجاد مي شوند
   4. منظور از انتخاب طبيعي كدام است؟ محيط افراد.........

الف) سازگار را به وجود مي آورد
ب) سازگار را حذف مي كند
ج) سازگار را انتخاب مي كند
د) ناسازگار را به وجود نمي آورد
   5. علت ايجاد جهش مربوط به كدام يك از عوامل زير است؟

الف) سازگاري جاندار با محيط
ب) انتخاب طبيعي
ج) مواد شيميايي و دارويي
د) استعمال و عدم استعمال اندام ها
   6. كدام يك از موارد زير صفات مطلوب و سازگار با محيط را گسترش مي دهد؟

الف) جهش
ب) استعمال و عدم استعمال اندام ها
ج) انتخاب طبيعي
د) DNA
  7. كدام يك از موارد زير از شواهد تغيير در گونه هاي جانداران نمي باشد؟

الف) جانداران اجداد قديمي و مشتركي دارند.
ب) تغييرات در جمعيت جانداران پديد مي آيند
ج) فسيل هاي قديمي ساختمان پيشرفته تري نسبت به فسيل هاي معاصر دارند
د) زندگي از حالت ساده و ابتدايي به صورت پيچيده تحول يافته است
   8. كدام يك از موارد زير از سازگاري هاي كاكتوس نمي باشد؟

الف) داشتن ساقه هاي باريك
ب) برگ هاي تيغي و سوزني
ج) امكان ذخيره ي آب در ساقه
د) كم شدن تبخير و تعرق برگ ها
   9. بزرگ و نازك بودن برگ كدو چه كمكي به آن مي كند؟.........فتوسنتز و توليد....

الف) كاهش – ميوه اي بزرگ
ب) كاهش – ساقه ي بزرگ
ج) افزايش – ميوه ي بزرگ
د) افزايش – ساقه ي كوچك
   10 . جهش چه نوع صفاتي را به وجود مي آورد؟ صفات ........

الف) مفيد و اكتسابي
ب) مضر و اكتسابي
ج) مفيد يا مضر و ارثي
د) مفيد با مضر و اكتسابي
   11 . كدام يك از موارد زير انتخاب مصنوعي محسوب نمي شوند؟

الف)‌توليد گندم ها پاكوتاه با خوشه هاي بلند
ب) ايجاد گاوهاي دو رگه با توليد شير
ج) كاشت گياهان مقاوم به كم آبي و شوري
د) زياد شدن خرگوش هاي همرنگ، محيط
   12. كدام يك از موارد زير از تأثيرات مهاجرت در جمعيت جانداران يك محيط نمي تواند باشد؟

الف) شكار افراد بومي
ب) ايجاد دو رگ (هيبريد)
ج) ايجاد رقابت غذايي
د) افزايش جا و مكان براي افراد بوميتاريخ : سه شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۹ | 13:53 | نویسنده : ف. یزدانفر |

  درون اتم  1 – به نظر كدام دانشمند بارهاي منفي توسط بارهاي مثبت احاطه شده اند؟

الف) تامسون
ب) رادرفورد
ج) دموكريت
د) دالتون
   2 – كدام گزينه از شباهت هاي مدل اتمي تامسون و رادرفورد است؟ (خرداد 81 )

الف) تمركز جرم در هسته
ب) وجود فضاي خالي در اتم
ج) خنثي بودن اتم
د) اشاره به حركت الكترون ها
   3 – كدام گزينه از تفاوت هاي مدل اتمي رادرفورد و نيلزبور مي باشد؟

الف) حركت الكترون در اطراف هسته
ب) نوع حركت الكترون ها در اطراف هسته
ج) وجود بار مثبت در هسته
د) كروي بودن اتم
   4 – كدام يك از موارد زير از تفاوت هاي مدل اتمي تامسون و رادرفورد است؟ (مرداد81)

الف) كروي بودن اتم
ب) وجود بارهاي مثبت و منفي
ج) ذره اي بودن الكترون
د) وجود فضاي خالي در اتم
   5 – كدام نظريه مربوط به ارنست رادرفورد نيست؟

الف) اتم، يك هسته ي كوچك دارد كه بيشتر جرم اتم در آن قرار دارد
ب) هسته ي اتم از ذره هاي ساخته شده كه پروتون ناميده مي شوند و داراي بار الكتريكي مثبت هستند
ج) پروتون هاي سازنده هسته به وسيله الكترون ها محاصره شده اند، با اين حال بيشتر اتم از فضاي خالي تشكيل شده است
د) الكترون ها روي مدارهاي مشخصي در حال حركت اند
   6 – مدل اتمي فعلي به نظريه ي كدام دانشمند نزديك تر است؟

الف) تامسون
ب) بور
ج) رادرفورد
د) دالتون
   7- سنگين ترين ذره ي اتم .........و سبك ترين ذره ي آن ........نام دارد.

الف) نوترون – پروتون
ب) نوترون – الكترون
ج)پروتون – نوترون
د) الكترون – پروتون
   8 – ذره اي كه داراي بار منفي است .......مي گويند

الف) الكترون
ب) نوترون
ج) پروتون
د) الكترون يا نوترون
   9 – تعداد پروتون هاي اتم با تعداد .........برابر است

الف) الكترون ها
ب) نوترون ها
ج) الكترون ها و نوترون ها
د) مدارهاي الكتروني
   10 – كدام ذره ي اتم بارالكتريكي ندارد؟

الف) پروتون
ب)‌الكترون
ج) پروتون و الكترون
د) نوترون
   11- مدل اتمي بور براي اتم نيتروژن با عدد اتمي 7 و عدد جرمي 14 كدام است؟
   12 – اگر x نماد شيميايي يك عنصر باشد در a و b نمايانگر چيست؟

الف) a عدد اتمي و b عدد جرمي
ب) a عدد جرمي و b عدد اتمي
ج) a تعداد پروتون ها، b تعداد الكترون ها
د) a تعداد نوترون ها – b تعداد پروتون ها
   13 – كدام ذره ي اتم تعيين كننده ي نوع آن و خواص شيميايي منحصر به فرد آن مي باشد؟

الف) پروتون
ب) نوترون
ج) الكترون
د) الكترون و نوترون
   14 – نماد شيميايي كدام عنصر با توجه به نام لاتين آن درست نوشته شده است؟

الف)ch <-- chlorine
ب) ph <-- phosphorus
ج) ca <-- carbon
د) He<-- Helium

15 – تفاوت تعداد پروتون ها و نوترون ها در كدام اتم برابر 4 است؟


16 – تفاوت گزينه ي زير نمي تواند نماد شيميايي يك عنصر باشد؟
الف) A
ب) B
ج) AB
د) Aa

17- اگر عدد اتمي عنصري و عدد جرمي آن 2z+3 باشد، تعداد نوترون ها كدام است؟
الف) Z
ب) 2z
ج)Z-3
د) Z+3

18- در اتم تعداد الكترون ها، پروتون ها و نوترون ها به ترتيب كدام است؟
(كنكو تيزهوشان)

الف) 17-17-18
ب) 17-18-17
ج)35-35-18
د)35-18-35

19 – با توجه به جدول كدام مقايسه ي زير درست است؟ (كنكور تيزهوشان)

ذره الكترون پروتون نوترون
بار q1 q2 q3
جرم m1 m2 m3


الف) q2=-q1
ب) m3=m2-m1
ج) q2=q3+q1
د)‌ m2=m1

20 – به چه ذراتي ايزوتوپ گفته مي شود. به ذراتي كه .......(شهريور81)
الف) در تعداد الكترون و پروتون با يكديگر فرق دارند
ب) در تعداد پروتون با يكديگر فرق دارند
ج) در تعداد الكترون و نوترون با يكديگر فرق دارند
د) در تعداد نوترون با يكديگر فرق دارند

دانش آموزان عزیز برای دریافت پاسخ روی ادامه مطلب کلیک کنید 

منبع سایت انجمن علمی  www.efa.irادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹ | 13:57 | نویسنده : ف. یزدانفر |

نمونه سوال علوم سوم فصل11

1-     کدام یک از عبارت های زیر صحیح و کدام نادرست است؟

-        استخوان اندامی زنده است.

-        هرچه سن انسان بیشتر شود تولید رشته های پروتئینی افزایش می یابد.

-        در سیناپس نورون ها به یکدیگر یا به اندام های بدن متصل می شوند

2-     کار نورون چیست؟

الف) دریافت پیام ها ی حسی                    ب) کنترل رفتار

ج) انتقال پیام عصبی                              د) کنترل اعمال غیر ارادی

3-     مرکز اعمال انعکاسی کجاست؟

الف) مغز         ب) نخاع               ج) مغز و نخاع        د) جسم سلولی

4-     کدام غده ترشح هورمون کم کننده ی مقدار قند خون را بر عهده دارد؟

الف) تیروئید      ب) هیپوفیز       ج) فوق کلیه         د) لوزالمعده

5-     ماهیچه های . . . . . . ارادی و قرمز رنگ هستند.

6-     بزرگترین زرد پی بدن . . . . .  نام دارد.

7-     از بین اعمالی مثل عطسه کردن و صحبت کردن  کدامیک را به عنوان عمل انعکاسی می شناسید و چه دلیلی برای پاسخ خود دارید؟

8-     چراانتقال پیام های عصبی در طول نورون به صورت یک طرفه انجام می شود؟

9-     چرا بدن ما نیاز به هماهنگی دارد؟

10- هورمون عواطف چه نقشی در بدن دارد و روی کدام اعضا اثر می گذارد؟تاريخ : چهارشنبه یازدهم فروردین ۱۳۸۹ | 21:31 | نویسنده : ف. یزدانفر |
تاريخ : سه شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۸ | 16:31 | نویسنده : ف. یزدانفر |

      

 

 

1- علت متلاش نشدن هسته اتمها چيست؟

الف: وجود پروتون ها در هسته

ب: كوچك بودن هسته

ج: جاذبه پروتون ها

د: وجود نوترون ها در هسته

 

2- كدام يك از تركيب هاي زير يك پلي مر است؟

الف: اتانول

ب: اتيلن گليلون

ج:  آمونياك

د: تفلون

 

3- تركيب هاي يوني در حالت محلول در آب به علت............ الكتروليت هستند.

الف: آزادي حركت الكترون ها

ب: آزادي حركت يون ها

ج: جداشدن پروتون ها

د: مايع بودن آب

 

4- در مادهAا  5= PH و در مادهBا  8= PH است ماده A يك...... و ماده B يك ...... است.

الف: اسيد ضعيف- باز ضعيف

ب: اسيد قوي- باز قوي

ج: اسيد قوي- باز ضعيف

د: اسيد ضعيف- باز قوي

 

5-  كدام دانشمند ذره خنثي اتم را كشف كرد؟

الف: تامسون

ب: رادرفورد

ج: چادويك

د: نيلزبور

 

6- اتم هاي A و B داراي عدد جرمي يكسان هستند ولي عدد اتمي A يك واحد بيش از B است. در اين صورت اين دو....

الف: ايزوتوپ هايي از يك عنصرند

ب: تعداد نوترون مساوي دارند

ج: داراي تعداد الكترون هاي متفاوتند

د: داراي مجموع پورتون ها و نوترونهاي متفاوتي هستند

 

7- شكل و حجم كدام ماده ثابت نيست؟

الف: جيوه

ب: تنگستن

ج: هليم

د: شير

 

8- قطع كردن دم موش ها توسط ويسمن اثبات مي كند: كه

الف: صفات اكتسابي ارثي نمي شوند

ب: استعمال و عدم استعمال اندام ها عام بروز تغيير مي باشند

ج: صفات اكتسابي ارثي هستند

د:  صفات ارثي اكتسابي هستند.

 

9- اگر در يك مزرعه پر از يك نوع گياه، نمونه هايي قد بلندتر از بقيه يافت شوند كه نسل هاي بعدي نيز گياهان قد بلندي را پديد آورند. اين پديده را............ گويند.

الف: انتخاب طبيعي

ب: انتخاب مصنوعي

ج: جهش

د: تغيير گونه

 

10- كدام جفت عنصر زير نسبت به هم ايزوتوپ هستند؟

                                                   

          الف:                       ب:                         ج:                             د:

 

11- خواص شيميايي كدام عنصر با بقه متفاوت است؟

                                                                           

       الف:                        ب:                           ج:                      د:             

 

12- مجموع الكترون هاي يك اتم خنثي، بعد از دريافت     ۲ ا لكترون به 20 عدد رسيده است. عدد اتمي آن چند است.

الف: 18

ب: 20

ج: 22

د: 24

 

13- معرف فنول فتالين در محلول قرص آسپرين و در محلول جوش شيرين به ترتيب چه رنگي ايجاد مي كند؟

الف: ارغواني، بي رنگ

ب: بي رنگ، بي رنگ

ج: ارغواني، ارغواني

د: بي رنگ، ارغواني

 

14- آمونيت ها در كدام بخش زمين شناسي فراوان بوده اند؟

الف: سنوزوئيك

ب: مزوزوئيك

ج: اواخر پالئوزوئيك

د: اوائل پالئوزوئيك

 

15- كدام يك از تركيبات زير يك تركيب يوني نيست؟

الف: الكل

ب: آب ليمو

ج: نمك خوراكي

د: سركه

 برای دیدن پاسخ تشریحی روی ادامه مطلب کلیک کنید

برگرفته از سایت المپیاد علوم تجربی

 

 ادامه مطلب
تاريخ : شنبه نهم آبان ۱۳۸۸ | 20:33 | نویسنده : ف. یزدانفر |
تاريخ : یکشنبه پنجم مهر ۱۳۸۸ | 7:43 | نویسنده : ف. یزدانفر |